Menu Zamknij

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu Fishing VIP

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 • Rod and Deal – Rod and Deal Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001039367, NIP 5833479242, REGON 52544690400000, e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl, nr tel.: +48 799 959 720.
 • Dokument tożsamości – dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez Dokument tożsamości przyjmuje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Użytkownika zawierającego dane osobiste tego Użytkownika wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel.
 • Karta Fishing VIP, Karta – imienna karta wydana przez Rod and Deal uprawniająca Użytkownika do korzystania z rabatów określonych w Programie Fishing VIP. Karta ma formę tradycyjną w postaci plastikowej karty dane Użytkownika wraz ze zdjęciem.
 • Obiekt – podmiot, w którym świadczone są usługi w ramach Programu Fishing VIP.
 • Partner – oznacza podmiot udzielający na podstawie umowy z Rod and Deal rabatu na usługi sportowo-rekreacyjne lub pokrewne w ramach Programu Fishing VIP na rzecz Użytkowników, z których korzystanie jest możliwe za okazaniem Karty.
 • Program Fishing VIP – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Rod and Deal usług sportowo-rekreacyjnych i pokrewnych, świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.znajdzlowisko.pl.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Karty na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Zasady korzystania z Karty

 1. Wydawcą Karty jest Rod and Deal. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem Rod and Deal.
 2. Karta upoważnia Użytkownika w okresie jej ważności do korzystania z rabatów na usługi Obiektów Partnerów wskazanych na Stronie internetowej.
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót Kartą w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabroniony. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty Fishing VIP.
 4. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty.
 5. Zamawianie Karty oraz udział w Programie Fishing VIP jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą zgłoszenia.
 6. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie Fishing VIP w dowolnym czasie. Rezygnacja nie powoduje jednak wygaśnięcia ważności Karty przed upływem terminu ważności Karty zamieszczonym na Karcie. W przypadku rezygnacji Użytkownik nie nabywa prawa do zwrotu opłaty za wydanie karty w całości, ani proporcjonalnie do końca terminu ważności. Opłata pobierana jest z góry na cały okres ważności, wynoszący 12 miesięcy od dnia wystawienia Karty
 7. Fakt zgubienia, zniszczenia, kradzieży. itd. Karty należy niezwłocznie zgłosić do Rod and Deal na adres: kontakt@znajdzlowisko.pl.
 8. Karta, po wystawieniu, jest własnością Użytkownika.

§ 3 Zasady dostępu do Obiektów

 1. Przed skorzystaniem z usług dostępnych w Obiekcie, Użytkownik jest zobowiązany do okazania Karty i na żądanie Dokumentu tożsamości; informacja o tym, czy dany Obiekt honoruje Kartę znajduje się w wyszukiwarce łowisk oraz w zakładce Fishing VIP w sekcji dotyczącej Partnerów na Stronie internetowej www.znajdzlowisko.pl.
 2. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług Obiektu w przypadku niespełnienia przesłanek opisanych w niniejszym Regulaminie, „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rod and Deal Sp. z o.o.” lub w regulaminie Obiektu Partnera, określonych przez Partnera, w szczególności:
 3. gdy dane na Karcie będą niezgodne z danymi z Dokumentu tożsamości;
 4. gdy Użytkownik nie posiada ze sobą Karty;
 5. gdy Użytkownik nie posiada Dokumentu tożsamości.
 6. Anulowanie wizyty w Obiekcie przez Użytkownika wymaga poinformowania o tym pracownika Obiektu.
 7. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z zasadami działania obiektów Partnera, które zostaną przedstawione Użytkownikom przez Partnerów lub będą dostępne na podstronach Partnerów prezentowanych na Stronie internetowej.
 8. Pracownik Rod and Deal oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z Dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty używanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad działania Obiektu Partnera, w tym w szczególności regulaminu Obiektu, oraz do korzystania z Obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Na warunkach określonych w zasadach działania Obiektu danego Partnera, Partner może być upoważniony do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika dokonującego rezerwacji miejsc, która to kaucja może nie podlegać zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się na zarezerwowanych terminach i nie odwoła rezerwacji.
 10. W trosce o zadowolenie Klientów, Rod and Deal sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc oraz ewentualnej rezerwacji miejsca – jeżeli taka usługa jest dostępna u Partnera.
 11. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Partnera, pracownik lub właściciel Partnera może wyprosić Użytkownika z Obiektu oraz, w szczególnie ciężkich przypadkach, nałożyć ograniczenia lub zakaz korzystania z Obiektu.
 12. Rod and Deal zastrzega sobie prawo do modyfikacji wykazu Partnerów oraz poziomu rabatów udzielanych przez Partnerów w trakcie ważności Karty z następujących przyczyn:
 13. Zaprzestanie świadczenia usług przez Partnera
 14. Rozwiązanie umowy z Partnerem
 15. Zmiana obowiązujących cenników u Partnera
 16. Zawarcie umowy z nowym Partnerem
 17. Modyfikacja zakresu umowy z istniejącym Partnerem
 18. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie internetowej www.znajdzlowisko.pl w zakładce Programu Fishing VIP

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może zgłosić Rod and Deal reklamację w związku z korzystaniem z Programu Fishing VIP lub Karty (w tym zamówieniem Karty). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Rod and Deal: kontakt@znajdzlowisko.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres Rod and Deal Sp. z o.o. ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Rod and Deal (żądanie Użytkownika). Rod and Deal niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, w zależności od tego, w jaki sposób otrzymał reklamację, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. W przypadku trudności w korzystaniu z Karty (np. brak udzielenia rabatu, wykazanego na Stronie Internetowej www.znajdzlowisko.pl), należy kontaktować się w pierwszej kolejności telefonicznie pod numerem telefonu +48 799 959 720.
 3. Rod and Deal informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rod and Deal informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Rod and Deal nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 4. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie informacje związane z korzystaniem z Programu Fishing VIP lub Karty można otrzymać pisząc na adres e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl lub listownie na adres Rod and Deal Sp. z o.o. ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 799 959 720. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu Fishing VIP na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem www.znajdzlowisko.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres kontakt@znajdzlowisko.pl, telefonicznie pod numerem +48 799 959 720 lub listownie na adres Rod and Deal Sp. z o.o. ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk.
 7. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
 8. Rod and Deal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu. Ponadto, informacja o zmianie treści Regulaminu, jak i zestawienie zmian Regulaminu zostaną opublikowana na Stronie internetowej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 r.
error: Strona jest zabezpieczona