Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego znajdzlowisko.pl

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej znajdzlowisko.pl

2.      Zarządzającym sklepem internetowym działającym pod adresem znajdzlowisko.pl jest Rod and Deal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, NIP: 5833479242, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (0001039367): Sad Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:

a)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem znajdzlowisko.pl

b)      Sprzedający – Rod and Deal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie

d)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)     dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, który w Polsce nie jest ustawowo wolny od pracy

4.      Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a)      pod numerem telefonu +48 799 959 720, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00

b)      pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@znajdzlowisko.pl

c) pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu

§ 2 Warunki korzystania ze Sklepu

1.      Do przeglądania produktów w Sklepie oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

2.      Klient ma dwie możliwości skorzystania ze Sklepu:

2.1. Możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta w trakcie zakupu karty pod nazwą Fishing VIP. Ze względu na personalizację karty, zakup bez rejestracji i załadowania zdjęcia, nie jest możliwy.

2.1.1.   W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz zakupowy na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą zakupu, następuje rejestracja konta i dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.

2.1.2.    Po poprawnym złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.

2.1.3.    Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@znajdzlowisko.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2.1.4.      Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

2.2. Możliwość korzystania ze Sklepu poprzez zakup zezwolenia wędkarskiego online (biletu wstępu na łowisku i możliwość połowu na danym akwenie).

2.2.1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego zezwolenia na połów ryb.

2.2.2. W celu zakupu zezwolenia wędkarskiego, Klient musi poprawnie uzupełnić formularz zakupu. Założenie konta w tym celu nie jest wymagane, ale możliwe.

2.2.3. Po poprawnym uzupełnieniu formularza i akceptacji warunków zakupu, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności online. Po dokonaniu płatności, klient otrzyma maila zwrotnego z zezwoleniem wędkarskim (biletem wstępu na łowisko).

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1.      Zamówienia można składać:

a)      drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2.      Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu.

3.      Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.

4.      Do zawarcia umowy sprzedaży karty Fishing VIP dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Sprzedaż wykonywana jest jedynie drogą elektroniczną. Potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas składania zamówienia. Natomiast do zawarcia umowy sprzedaży zezwolenia wędkarskiego na danym akwenie dochodzie w chwili zakupu online i dokonania płatności oraz otrzymania zezwolenia.

5.      Sprzedający wystawia rachunek. Na żądanie klienta, wystawiana będzie faktura.

6.      Zamówienia Karty Fishing VIP realizowane będą w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia prawidłowo złożonego zamówienia do realizacji (kompletne dane oraz plik w formacie zdjęciowym typu jpg, jpeg, png, nieprzekraczający rozmiaru 6 MegaByte o rozdzielczości niemniejszej niż 800 x 600 px. Zamówienia zezwolenia wędkarskiego (biletu wstępu na łowisko i możliwość wędkowania) realizowane będzie niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

7.      W przypadku Karty Fishing VIP czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostarczenie przesyłki. 

§ 4 Płatność i sposób dostawy

1.      Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są kwotami brutto.

2.      Koszty dostawy są zawarte w cenie towaru.

3.      Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:

a)      przelewem, lub wpłatą na rachunek bankowy Rod and Deal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.:

32 1140 2004 0000 3602 8372 1777 w mBank

b)      za pośrednictwem serwisu Paynow (mBank S.A)

4.      Dostawa realizowana jest w następujący sposób:

a)      w przypadku Karty Fishing VIP za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, listem poleconym lub innym przewoźnikiem

b) w przypadku zakupu zezwolenia wędkarskiego na poprawnie podany adres mailowy.

5.      O wysyłce Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 5 Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy

1.      Ze względu na personalizację karty, zwrot lub odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, nie jest możliwy. W przypadku zakupu online zezwolenia wędkarskiego Klient wyraża zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem traci prawo odstąpienia od umowy.

2.     W przypadku zauważenia błędów na karcie (dane osobowe, termin ważności), fakt ten należy zgłosić na adres e-mail kontakt@znajdzlowisko.pl. Jeżeli błąd powstaw w trakcie personalizacji karty po stronie Sklepu, zostanie wystawiona nowa karta z poprawnymi danymi. W przypadku błędnie podanych danych przez klienta w trakcie zamówienia, nowa karta zostanie wystawiona po odesłaniu karty na adres sklepu. W takiej sytuacji klient ponosi koszt wysyłki karty do sklepu oraz koszt wysyłki nowej karty.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.      Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

2.      Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:

a)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

c)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d)     informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.      Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówień oraz monitorowania ważności karty Fishing VIP.

2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów programu Fishing VIP ZnajdźŁowisko poprzez aktywację odpowiednich powiadomień po rejestracji konta. Włączenie powiadomień nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

3.      Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez link otrzymany na adres e-mail.

4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5.      W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 9 Pozostałe regulacjeINFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) potwierdzenia ważności karty na żądanie partnera programu.

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank S.A. („Bank”) w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).2. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.


5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej znajdzlowisko.pl

2.      Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.

3.      Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.

4.      Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.

5.      W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

error: Strona jest zabezpieczona