Menu Zamknij

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rod and Deal Sp. z o.o.

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

§ 2. Prawa i obowiązki Usługobiorcy.

§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy.

§ 4. Wymagania techniczne. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 5. Dane osobowe.

§ 6. Prawa własności intelektualnej.

§ 7. Kontakt i reklamacje.

§ 8. Odpowiedzialność.

§ 9. Zmiana Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe.

§ 11 Zasady dotyczące serwisu internetowego znajdzlowisko.pl

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z:

serwisu internetowego znajdzlowisko.pl

W § 1 – 11 Regulaminu są opisane zasady dla Serwisu Internetowego znajdzlowisko.pl

 1. Usługobiorca jest związany tymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Regulamin jest zamieszczony w odpowiedniej zakładce w Serwisie Internetowym.
 3. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 4. Rod and Deal – Rod and Deal Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001039367, NIP 5833479242, REGON 52544690400000, e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl, nr tel.: +48 799 959 720,
 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Usługobiorcy. Hasło powinno spełniać następujące wymogi: posiadać co najmniej 8 znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny (np. !, $, &), aby było uznawane za silne.
 6. Karta Fishing VIP, Karta – imienna karta wydana przez Rod and Deal uprawniająca Użytkownika do korzystania z rabatów określonych w Programie Fishing VIP. Karta ma formę tradycyjną w postaci plastikowej karty.
 7. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy prowadzone na jego rzecz przez Rod and Deal, po dokonaniu przez Usługobiorcę Rejestracji.
 8. Login – indywidualne oznaczenie Usługobiorcy wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta. Loginem jest adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji lub wygenerowany ciąg znaków przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 9. Partner – podmiot świadczący na podstawie umowy z Rod and Deal usług na rzecz Użytkowników w ramach Programu Fishing VIP.
 10. Produkt – odpowiednio, Karta Fishing VIP.
 11. Program– Program rabatowy Fishing VIP.
 12. Zezwolenie wędkarskie- bilet wstępu (pozwolenie na połów ryb) na dany akwen z możliwością połowu ryb.
 13. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Usługobiorcę ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym z Konta, równoznaczna z zawarciem Umowy O Prowadzenie Konta.
 14. Serwis Internetowy –serwis internetowy dostępny pod adresem znajdzlowisko.pl
 15. Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Usługobiorcą a Rod and Deal na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Usługobiorcy Konta.
 16. Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu Fishing VIP lub zakupującego zezwolenie wędkarskie (bilet wstępu) na dane łowisko.

§ 2. Prawa i obowiązki Usługobiorcy. Rejestracja Konta

 1. Z Serwisu Internetowego znajdzlowisko.pl można korzystać jako zarejestrowany lub niezarejestrowany Usługobiorca.
 2. Z chwilą faktycznego skorzystania z Serwisu Internetowego dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania usługi.
 3. Zarejestrować Konto w Serwisie Internetowym może wyłącznie Usługobiorca, który ukończył 13 rok życia i ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. W sytuacji, jeżeli Usługobiorcą jest dziecko w wieku do ukończenia 13 lat, Rejestracji w Serwisie Internetowym w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.
 6. W celu Rejestracji Usługobiorca Karty Fishing VIP powinien podać dane wskazane w formularzu zakupowym oraz zaakceptować Regulamin. Następnie Usługobiorca otrzyma na adres e-mail podany podczas zakupu potwierdzenie Rejestracji oraz link aktywacyjny. Usługobiorca powinien kliknąć w link aktywacyjny w celu aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.
 7. Rejestracja Konta oraz korzystanie z niego są dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zakupu Karty.
 8. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć dane dotyczące Konta (Login i Hasło, numer Produktu) przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługobiorca powinien w szczególności dołożyć należytych starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania Hasła osobom trzecim. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Rod and Deal w sposób określony w § 7 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Hasła lub nr Produktu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
 9. W celu zakupu zezwolenia wędkarskiego Usługobiorca Zezwolenia wędkarskiego powinien podać dane wskazane w formularzu zakupowym oraz zaakceptować Regulamin. Po dokonaniu opłaty, zezwolenie w formie elektronicznej jest wysyłane na wskazanego przez Usługobiorcę maila.
 10. Zabronione jest w szczególności:
 11. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz prawa i interesy Rod and Deal;
 12. modyfikowanie Serwisu Internetowego;
 13. zamieszczanie w Serwisie Internetowym lub Aplikacji lub rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania (m.in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów mogących wywołać zakłócenie działania Serwisu Internetowego lub ich działanie niezgodne z Regulaminem;
 14. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Usługobiorcy;
 15. udostępnianie osobom trzecim danych do logowania do swojego Konta.
 16. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności, że dopuszcza się działań opisanych w ust. 10 – 12 powyżej, w szczególności w przypadku przełamywania przez Usługobiorcę zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub innych działań hakerskich, Rod and Deal może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto. O zablokowaniu Konta Rod and Deal niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę wraz z uzasadnieniem na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji. Rod and Deal może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem a w przypadku zastosowania się do powyższego przez Usługobiorcę, odblokować Konto.
 17. Rod and Deal może wyświetlać Usługobiorcy w Serwisie Internetowym informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych oraz produktów i usług kontrahentów, którzy oferują dodatkowe korzyści dla posiadaczy Produktu, w formach stosowanych w sieci Internet.

§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

 1. [odstąpienie od Umowy o Prowadzenie Konta] Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Usługobiorca musi poinformować Rod and Deal o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na dane kontaktowe: Rod and Deal Sp. z o.o., ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk. W rezultacie odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta Rod and Deal niezwłocznie usunie Konto w Serwisie Internetowym. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta, wystarczy, że Usługobiorca wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. [wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta] Usługobiorca może w każdej chwili i bez podawania przyczyny wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z tego prawa, Usługobiorca musi poinformować Rod and Deal o swojej decyzji na dane kontaktowe: Rod and Deal Sp. z o.o., ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk. W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Rod and Deal usunie Konto w Serwisie Internetowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wypowiedzenia (termin wypowiedzenia).
 3. Odstąpienie lub wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy o Prowadzenie Konta nie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z udziału w Programie Fishing VIP (tj. z Karty Fishing VIP) oraz rezygnacją z możliwości skorzystania z zezwolenia wędkarskiego.
 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Rod and Deal danych osobowych Usługobiorcy oraz wykonywaniem praw, jakie przysługują Usługobiorcy zgodnie z RODO, Usługobiorca może skontaktować się z Rod and Deal na dane kontaktowe: Rod and Deal Sp. z o.o., ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk oraz adres e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl, lub nr tel. +48 799 959 720.
 5. Rod and Deal jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (poprzez przesłanie wypowiedzenia do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej) z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 6. upływu nieprzerwanego okresu co najmniej 18 miesięcy, od kiedy Usługobiorca nie posiada Produktu;
 7. śmierci Usługobiorcy;
 8. rażącego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca narusza postanowienia § 2 pkt 1, 3 – 7, 10 – 12 Regulaminu.
 9. W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Rod and Deal usunie Konto w Serwisie Internetowym w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia.

§ 4. Wymagania techniczne. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Rod and Deal dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Usługobiorcy za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, rodzajów komputerów oraz rodzajów połączeń internetowych. Rod and Deal nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:
 2. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s,
 3. z systemem operacyjnym: Android, iOS, Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy,
 4. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera, która zapewni obsługę plików Cookie oraz JavaScript.
 5. Rod and Deal oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Rod and Deal stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym. Rod and Deal zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie Internetowym poprzez wykorzystanie protokołu HTTPS oraz podpisywanie danych z urządzenia Usługobiorcy certyfikatem SSL.
 7. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  1. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  1. programy szpiegujące (ang. spyware);
  1. programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
  1. spam;
  1. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  1. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  1. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 8. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 9. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 10. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 11. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 12. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 13. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 14. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 15. szyfrowanie transmisji danych,
 16. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 17. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Rod and Deal.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: www.znajdzlowisko.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz wszelkich treści składających się na lub dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego oraz wszelkie inne dane, są chronione prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi) przysługującymi Rod and Deal lub podmiotom, z którymi Rod and Deal zawarła umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Żaden fragment Serwisu Internetowego ani treści rozpowszechnianych w Serwisie Internetowym nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób ani nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Rod and Deal.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego na Usługobiorcę nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Serwisu Internetowego lub ich jakiejkolwiek części. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Rod and Deal zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Serwisu Internetowego zgodnie z ich udostępnionymi funkcjonalnościami i niniejszym Regulaminem, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 7. Kontakt i reklamacje

 1. Usługobiorca może kontaktować się z Rod and Deal: Rod and Deal na dane kontaktowe: Rod and Deal Sp. z o.o., ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk oraz adres e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl, lub nr tel. +48 799 959 720. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
 2. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Programu Fishing VIP, zakupu zezwolenia wędkarskiego według wyboru osoby składającej reklamację: pisemnie na adres Rod and Deal na dane kontaktowe: Rod and Deal Sp. z o.o., ul. Alfonsa Flisykowskiego 15/21, 80-180 Gdańsk oraz adres e-mail: kontakt@znajdzlowisko.pl, wpisując w tytule e-maila „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, Login, numer Karty lub numer zezwolenia), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Rod and Deal reklamacji. W przypadku, jeżeli reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Rod and Deal zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie albo e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Rod and Deal jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu Internetowego, jeśli ich powodem są:
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym;
 3. przyczyny niezależne od Rod and Deal (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Rod and Deal nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Na stronach Serwisu Internetowego mogą się znajdować linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, które są udostępniane lub świadczone przez Partnerów. Usługobiorcy korzystają z serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną Partnerów na swoją odpowiedzialność. Ponadto, Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych lub świadczonych przez Partnerów. W takim przypadku znajdują zastosowanie regulaminy określone odrębnie przez Partnerów.
 5. Rod and Deal nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za:
 6. Brak działania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;
 7. Za utratę przez Usługobiorcę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Rod and Deal odpowiada jednak, jeśli utrata przez Usługobiorcę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn, za które Rod and Deal ponosi odpowiedzialność;
 8. Szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 9. Usługobiorcy mogą korzystać z usług dostępnych w Serwisie Internetowym stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

§ 9. Zmiana Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn Rod and Deal może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
 2. zmiana obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Rod and Deal z oferowania niektórych produktów lub usług;
 3. zmiana w zakresie sposobów świadczenia usług;
 4. zmiana marki;
 5. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni;
 6. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu lub innego podobnego aktu (np. wytyczne uprawnionych organów władzy publicznej);
 7. zmiana techniczna związana z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym zmiana lub rozbudowa funkcjonalności Serwisu Internetowego;
 8. zmiana uzasadniona poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Usługobiorców;
 9. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
 10. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
 11. wprowadzenie przez Rod and Deal zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Usługobiorców, wpływających na obsługę Usługobiorców.
 12. Każdy Usługobiorca zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail Usługobiorcy lub dodatkowo poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego.
 13. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie. W przypadku braku akceptacji zmian Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta (o czym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu).

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. Rod and Deal informuje Usługobiorców o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rod and Deal informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Rod and Deal nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Usługobiorców, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

§ 11 Zasady dotyczące serwisu internetowego znajdzlowisko.pl

 1. Dla niezarejestrowanych Usługobiorców udostępnione jest wyszukiwanie łowisk oraz przeglądanie wybranych treści m.in. informacje o Programie Fishing VIP, Partnerach, korzystanie z mapy łowisk, kalendarza imprez oraz bloga.
 2. Dostęp do usług w ramach Programu Fishing VIP jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Kartę Fishing VIP.
 3. Dostęp do zakup zezwolenia wędkarskiego możliwy jest zarówno dla zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Usługobiorców.
 4. Dostęp do treści w ramach znajdzlowisko.pl jest nieodpłatny dla Usługobiorców. Ponadto Usługobiorca pokrywa we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu Internetowego w wysokości określonej przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Usługobiorca.
 5. Usługobiorca w ramach zarejestrowanego konta może korzystać z następujących funkcjonalności:
 6. Konto Usługobiorcy,
 7. Wszelkich usług dostępnych również dla niezarejestrowanych Usługobiorców,
 8. Zapisanie się do Newslettera z informacjami od Partnerów w wybranych województwach.
 9. Rod and Deal może umożliwić Usługobiorcom korzystanie z innych usług niż wymienione powyżej a opisanych w Programie Fishing VIP lub po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
error: Strona jest zabezpieczona